நீ ங் கள் க�த்தைட, கர்ப்பம் தரிப்பதற்கான வ�கள் அல் ல� பா�யல் �காதாரம் பற்�ய தகவல் கைளத் ேத��ன் �ர்களா?

நாம் யார் நாம்�க்ேடாரியா�ல்அைமந்�ள்ள ஒ� �யா�னமான ெதாைலேப� இைணப்� மற்�ம்இைணயத்தளம்ஆ�ம். எம� இலவசேசைவயான�, அந்தரங்கமான�ம் அ�ப்�ராயம் ெகாள்வைதத்த�ர்ப்ப�மா�ம். கர்ப்பத்ைதத்ெதாடர்வதா க�க்கைலப்� ெசய்வதா எனத்�ர்மானிக்�ம்உரிைம ெபண் க�க்� உள்ள� எனநா�ம் நம்��ேறாம். எமக்�வ�ம்அைனத்�த்ெதாைலப்ேப� அைழப்�கைள�ம் ெபண் கேள ஏற்�ன் றார்கள். அத்�டன், எம்�ைடய அைனத்� ெமா�ெபயர்ப்பாளார்க�ம் ெபண் கேளஆவர். ேம�ம், நீ ங்கள் ��ம்�க்ேகட்டால் எங்களால்��ந்தவைர ெபண் ம�த்�வர்கைள உங்க�க்காகத்ேத�த்த�ேவாம். எப்ப� எம் மால் உதவ ���ம் நாம்வழங்�வ�: • க�த்தைட, க�த்தரிப்பதற்கானவ�கள் (க�க்கைலப்� உட்பட) மற்�ம் பா�யல் �காதாரம் பற்�ய தகவல்கள் • நீ ங்கள் ெசல்லக்��ய ேசைவகள் பற்�ய தகவல்கள் நாம் ம�த்�வ, சட்ட அல்ல� நி�