آیا شما در جستجوی معلوماتی درباره پیشگیری از بارداری، انتخاب ھای بارداری یا صحت جنسی ھستید؟

ما کھ ھستیم؟

ما یک خط تیلفونی و ویب سایت مستقل در ویکتوریا می باشیم. خدمات رایگان ما محرمانھ و بھ دور از پیش داوری میباشد. ھمچنین ما معتقد بھ دارا بودن حق انتخاب برای ادامھ بارداری یا سقط جنین در زنان می باشیم.

ھمھ خطوط تیلفونی ما توسط زنان جواب داده شده و ترجمانھای شفاھی ما نیز ھمگی خانم ھستند. ما ھمچنین ھمھ کوشش خود را خواھیم نمود تا در صورت درخواست، برای شما یک داکتر خانم پیدا کنیم.

ما موارد زیر را ارائھ می دھیم:

• معلوماتی راجع بھ پیشگیری از بارداری، انتخاب ھای بارداری (از جملھ سقط جنین) و صحت جنسی

• معلوماتی راجع بھ بھ خدماتی کھ می توانید بھ آنھا مراجعھ نمایید

ما کدام نوعی مشوره طبی، حقوقی یا مالی ارائھ نمی کنیم.

ما چگونھ کمک کرده می توانیم

پاسخ دھنده گان خطوط تلفنی ما با شما در باره ضرورتھای صحی باروری و جنسی صحبت کرده میتوانند و خدمات متناسب برای شما را پیدا کرده میتوانند.

:سوالھایی کھ بھ طور معمول از ما پرسان میشوند بھ شمول موارد ذیل ھستند

کجا می توانم عمل سقط جنین را انجام دھم؟ •

از کجا می توان آی یو دی تھیھ کرد؟ •

آیا در نزدیکی من کلینیک صحی جنسی قرار دارد؟ •

ما ھمچنین یک پایگاه داده آنلاین از خدمات صحی جنسی و باروری در ویکتوریا داریم کھ شما می توانید از طریق ویب سایت ما در آن جستجو کنید.

تخصص ما

ما با صدھا سرویس در سرتاسر ویکتوریا (از جملھ داکترھای عمومی، مراکز صحی، شفاخانھ ھا و دواخانھ ھا) - برای یافتن خدماتی کھ بھ بھترین وجھ ضرورت ھای شما را برآورده می کنند، ھمکاری می کنیم. معلوماتی کھ ما ارائھ می دھیم بر اساس بھ روزترین شواھد مبتنی بر تحقیقات متخصصین کنونی می باشد.

جستجو آسان است

ویب سایت بھ شما امکان جستجوی سرویس ھا را در زمان خودتان می دھد. می توانید خدماتی مانند ارائھ دھندگان خدمات بارداری و سقط جنین، مشاوران انتخاب ھای بارداری غیر دستوری و داروخانھ ھا را جستجو کنید.

تماس با ما:

1800 696 784
دوشنبھ تا جمعھ، 9صبح تا 5 بعد از ظھر
(درتعطیلات رسمی بستھ است)

13 14 50 Interpreter

info@1800myoptions.org.au

1800 My Options
از خدمتی 
(صحت زنان ویکتوریا) Women's Health Victoria
می باشد، تمویل شده توسط دولت ویکتوریا.